GTC

Ogólne warunki handlowe z informacjami dla klientów

Spis treści

 1. Zakres zastosowania
 2. Zawarcie umowy
 3. Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy
 4. Wynajem nieruchomości
 5. Godziny przyjazdu i odjazdu, przekazanie kluczy
 6. Czynsz i warunki płatności
 7. Kaucja zabezpieczająca
 8. Użytkowanie wynajmowanej nieruchomości, przeniesienie użytkowania na osoby trzecie
 9. Obowiązki najemcy
 10. Zmiany w wynajmowanej nieruchomości
 11. Obowiązki konserwacyjne wynajmującego, prawa najemcy w przypadku usterek
 12. Umowne prawo do odstąpienia od umowy
 13. Odpowiedzialność
 14. Okres obowiązywania umowy, zakończenie najmu
 15. Wyczyszczenie wynajmowanej nieruchomości
 16. Prawo właściwe
 17. Alternatywne metody rozwiązywania sporów

1) Zakres zastosowania

1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „OWH”) Barbary Thomsen, prowadzącej działalność pod nazwą „Villa Eden Peene Gützkow” (zwanej dalej „Wynajmującym”), mają zastosowanie do wszystkich umów najmu, które konsument lub przedsiębiorca (zwany dalej „Najemcą”) zawiera z Wynajmującym w odniesieniu do nieruchomości prezentowanych na stronie internetowej Wynajmującego. Niniejszym odrzuca się włączenie własnych warunków najemcy, chyba że uzgodniono inaczej.

1. 2 Konsumentem w rozumieniu niniejszych OWH jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które nie mogą być przypisane przede wszystkim jej działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWH jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy zawieraniu czynności prawnej działa w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub niezależnej działalności zawodowej.

2) Zawarcie umowy

2. 1 Nieruchomości do wynajęcia opisane na stronie internetowej Wynajmującego nie stanowią wiążących ofert ze strony Wynajmującego, ale służą do złożenia wiążącej oferty zawarcia umowy najmu przez Najemcę.

2. 2 Najemca może złożyć ofertę za pośrednictwem formularza rezerwacji online zintegrowanego ze stroną internetową Wynajmującego. Klikając przycisk kończący proces rezerwacji, najemca składa prawnie wiążącą ofertę umowy w odniesieniu do wybranej nieruchomości do wynajęcia. Najemca może również złożyć ofertę sprzedającemu pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub telefonicznie.

2. 3 Wynajmujący może przyjąć ofertę najemcy w ciągu pięciu dni,

 • poprzez przesłanie najemcy pisemnego potwierdzenia rezerwacji lub potwierdzenia rezerwacji w formie tekstowej (faksem lub pocztą elektroniczną), przy czym decydujące znaczenie w tym zakresie ma otrzymanie potwierdzenia rezerwacji przez najemcę, lub
 • żądając zapłaty od najemcy po dokonaniu rezerwacji.

Jeśli istnieje kilka z wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, w którym jedna z wyżej wymienionych alternatyw wystąpi jako pierwsza. Okres na przyjęcie oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez najemcę i kończy się z końcem piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeżeli wynajmujący nie przyjmie oferty najemcy w wyżej wymienionym terminie, uznaje się to za odrzucenie oferty, w wyniku czego najemca nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.

2. 4 W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem formularza rezerwacji online Wynajmującego, tekst umowy jest zapisywany przez Wynajmującego po zawarciu umowy i wysyłany do Najemcy w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) po przesłaniu przez Najemcę oświadczenia umownego. Wynajmujący nie udostępni tekstu umowy poza tym terminem.

2. 5 Przed dokonaniem wiążącej rezerwacji za pośrednictwem formularza rezerwacji online Wynajmującego, Najemca może w dowolnym momencie skorygować swoje wpisy za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy. Ponadto wszystkie wpisy są ponownie wyświetlane w oknie potwierdzenia przed dokonaniem wiążącej rezerwacji i można je tam również poprawić za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy.

2. 6 Język niemiecki jest dostępny przy zawieraniu umowy.

2. 7 Rezerwacje są zazwyczaj przetwarzane i nawiązywany jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania rezerwacji. Najemca musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego w procesie rezerwacji jest prawidłowy, aby e-maile wysyłane przez wynajmującego mogły być odbierane na ten adres. W szczególności, korzystając z filtrów SPAM, najemca musi upewnić się, że wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez wynajmującego lub osoby trzecie, którym wynajmujący zlecił przetworzenie rezerwacji, mogą zostać dostarczone.

3) Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów o świadczenie usług zakwaterowania w celach innych niż mieszkaniowe, jeżeli umowa przewiduje konkretną datę lub okres świadczenia usług.

4) Wynajem nieruchomości

Wynajmowana nieruchomość to mieszkanie wakacyjne lub dom wakacyjny przedstawiony w odpowiednim opisie nieruchomości na stronie internetowej wynajmującego wraz z pokojami i wyposażeniem opisanymi bardziej szczegółowo w tym miejscu w lokalizacji opisanej bardziej szczegółowo w tym miejscu.

5) Godziny przyjazdu i odjazdu, przekazanie kluczy

5. 1 Godziny przyjazdu i wyjazdu można znaleźć w odpowiednim opisie nieruchomości na stronie internetowej wynajmującego. Za dodatkową opłatą można indywidualnie uzgodnić z wynajmującym inne godziny przyjazdu i wyjazdu w przypadku wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu.

5. 2 Klucz do wynajmowanego lokalu zostanie przekazany Najemcy w dniu przyjazdu przez Wynajmującego lub osobę trzecią upoważnioną przez Wynajmującego w miejscu uprzednio uzgodnionym z Wynajmującym.

6) Czynsz i warunki płatności

6. 1 Czynsz obejmuje wynagrodzenie za udostępnienie wynajmowanej nieruchomości oraz za jej utrzymanie i naprawy.

6. 2 Dodatkowe opłaty za wodę, energię elektryczną, miejsce parkingowe i odpady nie są naliczane oddzielnie.

6. 3 Dostosowania i/lub modyfikacje dokonane w wynajmowanej nieruchomości na wniosek Najemcy będą wynagradzane oddzielnie, chyba że są one niezbędne do utrzymania lub naprawy wynajmowanej nieruchomości lub do zapewnienia jej użytkowania zgodnie z umową.

6. 4 Czynsz jest płatny z góry za cały okres obowiązywania umowy, chyba że uzgodniono inaczej.

6. 5 Najemca może wybrać różne metody płatności czynszu, które są wskazane na stronie internetowej Wynajmującego.

7) Kaucja

7. 1 W celu zabezpieczenia swoich roszczeń, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do żądania od Najemcy zabezpieczenia w postaci kwoty pieniężnej (kaucji), której wysokość określona jest w ofercie na stronie internetowej Wynajmującego. Kaucja musi zostać wpłacona przez najemcę z góry w taki sam sposób jak czynsz.

7. 2 Jeśli najemca pozostawi wynajmowaną nieruchomość w należytym stanie po zakończeniu najmu i nie będzie brakować żadnych inwentaryzacji, wynajmujący zwróci najemcy kaucję wpłaconą przez najemcę w ciągu siedmiu dni kalendarzowych. W celu zwrotu kaucji wynajmujący może użyć tych samych środków płatniczych, których użył najemca do wpłacenia kaucji.

7. 3 Jeśli najemca nie pozostawi wynajmowanej nieruchomości w należytym stanie lub jeśli brakuje części inwentarza, wynajmujący zatrzyma odpowiednią kwotę z kaucji na pokrycie swojej straty, pod warunkiem, że najemca jest za to odpowiedzialny. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do żądania wyższego odszkodowania, jeśli depozyt nie jest wystarczający do pokrycia szkód.

8) Użytkowanie wynajmowanej nieruchomości, przeniesienie użytkowania na osoby trzecie

8. 1 Wynajmowana nieruchomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku Najemcy i współlokatorów wskazanych przez Najemcę po zawarciu umowy najmu. Wynajmowana nieruchomość może być wykorzystywana wyłącznie do celów uzgodnionych w umowie.

8. 2 Najemca nie jest uprawniony do przeniesienia użytkowania wynajmowanej nieruchomości na osobę trzecią bez zgody Wynajmującego, w szczególności do wynajmowania jej osobie trzeciej.

9) Obowiązki najemcy

9. 1 Najemca musi traktować wynajmowaną nieruchomość z należytą starannością i chronić ją przed uszkodzeniem. Będzie on przestrzegał instrukcji Wynajmującego dotyczących konserwacji, pielęgnacji i obsługi w uzasadnionym zakresie. Umeblowanie nie może być usuwane, przerabiane lub zmieniane w taki sposób, aby nie nadawało się do użytku.

9. 2 Najemca musi przechowywać klucz do wynajmowanego lokalu w bezpiecznym miejscu i zwrócić go wynajmującemu lub osobie trzeciej upoważnionej przez wynajmującego po zakończeniu najmu. Jeśli klucz zostanie zgubiony, najemca musi niezwłocznie poinformować o tym wynajmującego i współpracować zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą w celu wyjaśnienia sprawy.

10) Zmiany w wynajmowanej nieruchomości

10.1 Wynajmujący jest upoważniony do dokonywania zmian w wynajmowanej nieruchomości, pod warunkiem, że służą one celom konserwacyjnym. Działania naprawcze mogą być podejmowane tylko wtedy, gdy są uzasadnione dla najemcy i nie pogarszają umownego korzystania z wynajmowanej nieruchomości. Wynajmujący musi poinformować najemcę o takich środkach z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli najemca poniesie wydatki w wyniku tych działań, zostaną one zwrócone przez wynajmującego.

10. 2 Zmiany i uzupełnienia wynajmowanej nieruchomości przez najemcę wymagają uprzedniej zgody wynajmującego. Po zwrocie wynajmowanej nieruchomości najemca przywróci ją do stanu pierwotnego na żądanie wynajmującego.

11) Obowiązki konserwacyjne wynajmującego, prawa najemcy w przypadku usterek

11.1 Wynajmujący jest zobowiązany do utrzymania wynajmowanej nieruchomości w stanie nadającym się do użytku zgodnie z umową przez okres wynajmu oraz do przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych i naprawczych. Odpowiednie działania są przeprowadzane w regularnych odstępach czasu i w przypadku wystąpienia usterek, wad lub uszkodzeń. W tym celu wynajmujący musi uzyskać niezbędny dostęp do wynajmowanej nieruchomości.

11. 2 Najemca musi niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o wszelkich wadach, usterkach lub uszkodzeniach.

11. 3 Wady będą usuwane bezpłatnie poprzez przeróbkę lub naprawę wynajmowanej nieruchomości. Wynajmujący musi mieć na to odpowiedni czas. Za zgodą Najemcy, Wynajmujący może wymienić poszczególne elementy wynajmowanej nieruchomości w celu usunięcia wad. Najemca nie może bezzasadnie odmówić wyrażenia na to zgody.

11. 4 Anulowanie umowy przez najemcę zgodnie z § 543 ust. 2 zd. 1 nr 1 BGB z powodu nieudzielenia użytkowania zgodnie z umową jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynajmujący miał wystarczającą możliwość usunięcia wady i to się nie powiodło. Zaniechanie usunięcia wady przyjmuje się tylko wtedy, gdy jest to niemożliwe, gdy wynajmujący odmawia lub opóźnia to w sposób nieuzasadniony, gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do perspektyw powodzenia lub gdy jest to nieuzasadnione dla najemcy z innych powodów.

11. 5 Prawa Najemcy z tytułu wad są wyłączone, jeżeli Najemca dokona lub dokonał zmian w wynajmowanej nieruchomości bez zgody Wynajmującego, chyba że Najemca może udowodnić, że zmiany te nie mają nieuzasadnionego wpływu na Wynajmującego w zakresie analizy i usunięcia wady. Prawa najemcy z tytułu wad pozostają nienaruszone, o ile najemca jest uprawniony do dokonywania zmian, w szczególności w ramach wykonywania prawa do samodzielnego usuwania wad zgodnie z punktem 6.2. § 536a ust. 2 BGB, które zostały przeprowadzone profesjonalnie i udokumentowane w zrozumiały sposób.

12) Umowne prawo do odstąpienia od umowy

Wynajmujący przyznaje najemcy prawo do bezpłatnego anulowania rezerwacji zgodnie z poniższymi warunkami (umowne prawo do anulowania rezerwacji):

Najemca może anulować rezerwację do 5 dni przed rozpoczęciem okresu wynajmu bez podania przyczyn, wysyłając oświadczenie do wynajmującego w formie tekstowej (np. e-mail). Otrzymanie oświadczenia przez wynajmującego jest decydujące dla zachowania terminu anulowania. Jeśli najemca anuluje swoją rezerwację w odpowiednim czasie, wynajmujący zwróci mu całość zapłaconego czynszu w ciągu dwóch tygodni od otrzymania jego oświadczenia. W tym celu wynajmujący może użyć tych samych środków płatniczych, których najemca użył do dokonania płatności na rzecz wynajmującego.

13) Odpowiedzialność

13. 1 Odpowiedzialność wynajmującego na zasadzie ryzyka zgodnie z § 536a ust. 1 BGB z powodu wad, które istniały już w momencie zawarcia umowy, jest wykluczone.

13. 2 W przeciwnym razie Wynajmujący będzie odpowiedzialny wobec Najemcy za wszelkie roszczenia umowne, quasi-umowne i ustawowe, w tym roszczenia deliktowe, za szkody i zwrot wydatków w następujący sposób:

13.2. 1 Wynajmujący ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń z jakiejkolwiek przyczyny prawnej

 • w przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania,
 • w przypadku umyślnego lub wynikającego z zaniedbania uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia,
 • na podstawie przyrzeczenia gwarancji, chyba że uzgodniono inaczej,
 • z powodu obowiązkowej odpowiedzialności, takiej jak na mocy ustawy o odpowiedzialności za produkt.

13.2. 2 Jeśli Firma Wynajmująca w wyniku zaniedbania naruszy istotne zobowiązanie umowne, odpowiedzialność będzie ograniczona do przewidywalnej szkody typowej dla umowy, chyba że odpowiedzialność jest nieograniczona zgodnie z powyższym punktem. Istotne zobowiązania umowne to zobowiązania, które umowa nakłada na sprzedawcę zgodnie z jej treścią w celu osiągnięcia celu umowy, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu klient może regularnie polegać.

13.2. 3 Wszelka dalsza odpowiedzialność Wynajmującego jest wyłączona.

13.2. 4 Powyższe postanowienia dotyczące odpowiedzialności mają również zastosowanie w odniesieniu do odpowiedzialności Wynajmującego za jego zastępców i przedstawicieli prawnych.

14) Okres obowiązywania umowy, zakończenie najmu

14. 1 Umowa najmu zawierana jest na czas określony i wygasa automatycznie z końcem uzgodnionego okresu najmu. Najemca zostanie poinformowany o okresie wynajmu na stronie internetowej wynajmującego.

14. 2 Okres najmu rozpoczyna się w momencie przekazania przedmiotu najmu Najemcy.

14. 3 Prawo Najemcy do nadzwyczajnego rozwiązania umowy zgodnie z § 14.3. § 543 ust. 2 zdanie 1 nr 1 BGB z powodu nieudzielenia użytkowania zgodnie z umową, a prawo każdej ze stron do nadzwyczajnego wypowiedzenia z ważnego powodu pozostaje nienaruszone.

14. 4 Anulowanie musi mieć formę tekstową (np. e-mail), aby było skuteczne.

15) Rozliczenie wynajmowanej nieruchomości

15. 1 Po zakończeniu stosunku umownego Najemca musi pozostawić wynajmowaną nieruchomość w należytym stanie. Rzeczy osobiste najemcy muszą zostać usunięte, śmieci domowe muszą zostać wyrzucone do dostarczonych pojemników, naczynia muszą być przechowywane czyste i umyte w szafkach kuchennych.

15.2 Najemca zwróci koszty przywrócenia do stanu pierwotnego w przypadku uszkodzenia lub wad wynajmowanej nieruchomości i/lub jej inwentarza, za które ponosi odpowiedzialność.

15. 3 W przypadku przekroczenia uzgodnionego okresu najmu, Najemca jest zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu kwoty odpowiadającej uzgodnionemu czynszowi za każdy dzień przekroczenia okresu najmu. Wynajmujący wyraźnie zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych.

16) Prawo właściwe

Prawo Republiki Federalnej Niemiec ma zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych między stronami. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim przyznana ochrona nie jest wycofana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa kraju, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

17) Alternatywne metody rozwiązywania sporów

17. 1 Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów pod następującym adresem: https://ec.europa.eu /consumers /odr

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z internetowych umów kupna lub umów o świadczenie usług, w które zaangażowany jest konsument.

17. 2 Wynajmujący nie jest zobowiązany ani nie chce uczestniczyć w postępowaniu rozstrzygającym spory przed komisją arbitrażową konsumentów.